Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Sekretarz

MAGDALENA MAZURKIEWICZ
Sekretarz Gminy

I piętro budynku Urzędu, pokój 108
tel. 13 469 80 01 w.78
e-mail: sekretarz@lesko.pl

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. nadzorowanie podlegających komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych zgodnie ze schematem organizacyjnym,
 2. nadzór nad organizacją pracy w urzędzie, sprawnej obsługi interesantów i tworzenia dobrego wizerunku urzędu,
 3. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i terminowego załatwiania spraw, w tym udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych,
 4. nadzorowanie właściwego obiegu informacji i dokumentów w urzędzie,
 5. nadzorowanie właściwego rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wnoszonych i wpływaj ących do urzędu,
 6. nadzorowanie publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie gminy,
 7. nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej,
 8. nadzór nad udostępnianiem informacji publicznej,
 9. monitorowanie i koordynowanie kontroli zarządczej,
 10. rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji w urzędzie,
 11. organizowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów powszechnych, konsultacji społecznych i referendum, wyborów w jednostkach pomocniczych gminy,
 12. przygotowywanie projektów regulaminów i ich zmian oraz innych akt