Zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w tym Gminy określa ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Zgodnie z zapisami ustawy, gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Do głównych zadań gospodarki komunalnej należą:

  • usługi administracyjne związane z rejestracją prowadzeniem ewidencji, np. wydawanie dokumentów, wprowadzanie do rejestrów, wydawanie zezwoleń, wydawanie decyzji administracyjnych,
  • usługi społeczne: ochrona zdrowia, rozwój kultury, ośrodki sportowe, oświata, opieka społeczna, mieszkania komunalne, bezpieczeństwo publiczne,
  • usługi techniczne: zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepłownictwo, cmentarnictwo,
  • transport publiczny – usługi transportowe transportu zbiorowego, transport specjalny (osoby niepełnosprawne), dbanie o stan infrastruktury transportowej (drogi),
  • gospodarka wodna: zaopatrzenie w wodę oraz kanalizacja,
  • gospodarka odpadami: składowanie odpadów, utylizacja,