Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest jakie pozostały do utylizacji na początku roku 2019 -892,22 Mg

ROK 2018

Gmina nie odbierała i nie przekazywała do utylizacji wyrobów azbestowych

ROK 2019

Dwukrotnie w ciągu roku realizowano zadanie odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy

ETAP I:odebrano od mieszkańców i zutylizowano 40,63 Mgwyrobów zawierających azbest,
całość zadania wyniosła 12 944,72 zł, w całości sfinansowana ze środków własnych

ETAP II: odebrano od mieszkańców i zutylizowano 20,422 Mg wyrobów azbestowych,
całość zadania wyniosła 13 073,26 zł,źródła finansowania:

a)11.112,27 zł - dotacja z  NFOSiGW oraz WFOSiGW

b)1.960,99 zł - środki własne

Rok 2020

Odebrano i zutylizowano wyroby zawierające azbest w ilości 28,78 Mg.

Całość zadania wyniosła 15 541,20 zł.

Źródła finansowania:

Zadanie zrealizowano przy wykorzystaniu dotacji udzielonej przez NFOSiGW i WFOSiGW oraz ze środków własnych, w wysokościach:
a)7.770,60 zł - dotacja NFOSiGW,

b) 5.439,42 zł - dotacja WFOSiGW,

c) 2.331,18 zł - środki własne

Do utylizacji pozostało 802,388 Mg wyrobów zawierających azbest.